fbpx

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Betingelserne

1.1 Disse salgs-og leveringsbetingelser (“Betingelserne”) gælder for Z-water.dk, CVR nr. 42877948 (“Z-water.dk”) salg og levering af produkter og ydelser (til- sammen benævnt “Produkter”) til Z-water.dk´s kunder (hver “Kunden”).

1.2 Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem Z-water.dk og Kunden.

2. Aftalegrundlaget

2.1 Betingelserne udgør sammen med det afgivne tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag for Z-water.dk salg af Produkter til Kunden. Derimod indgår Kundens evt. indkøbsbetingelser ikke i aftalegrundlaget, uanset om sådanne indkøbsbetingelser er trykt på Kundens ordre eller på anden måde meddelt til Z-water.dk

3. Tilbud og ordrer

3.1 Når Z-water.dk markedsfører Produkter f.eks. i kataloger og i Z-water.dk` webshop, er det alene at betragte som en opfordring til Kunden om at gøre tilbud.

3.2 Et tilbud fra Z-water.dk er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Er Kundens skriftlige accept af et tilbud ikke kommet frem til Z-water.dk inden for acceptfristen, er tilbuddet ikke bindende for Z-water.dk

3.3 Indtil Kundens accept er kommet frem til Z-water.dk, er Z-water.dk berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at Kundens tilbud bortfalder uden forudgående meddelelse til Kunden, såfremt Z-water.dk ønsker at opfylde aftalen med tredjemand med den leverance, der ellers var tiltænkt kunden. Z-water.dk vil snarest muligt og senest ved modtagelse af kundens accept orientere kunden om tilbagekaldelse af tilbudet.

3.4 Kunden kan afgive tilbud på Z-water.dk Produkter, hvorefter Z-water.dk tilstræber at accepterer eller afvise tilbuddet inden for 5 arbejdsdage.

3.5 Kundens (erhverv) afgivelse af en ordre forudsætter, at Kunden oprettes i Z-water.dk kunderegister.

3.6 Z-water.dk kan ansvarsfrit annullere en ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt fra sædvanlige leverandører, transportproblemer og lignende.

3.7 Z-water.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte/udgåede varer og leveringssvigt fra sædvanlige leverandører.

Z-water.dk., Unionsvej 7, 4600 Køge, Cvr. 42877948

Kundeservice: +45 70 26 26 32 – www.z-water.dk

4. Særligt ved køb på webshop

4.1 Når Kunden bestiller et Produkt fra Z-water.dk s webshop, udgør det et bindende tilbud fra Kunden til Z-water.dk om at købe Produktet på de oplyste vilkår. Efter Kundens afgivelse af bestilling i webshoppen, genererer og fremsender webshoppen automatisk en e-mail til Kunden med en bekræftelse på modtagelse af tilbuddet. Dette automatiske svar er ikke en bindende ordrebekræftelse, idet Kundens ordre først er bekræftet, når Kunden har modtaget en fra Z-water.dk har afsendt (via e-mail eller på anden vis) en skriftlig ordrebekræftelse til Kunden med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalings- måde, leveringsadresse samt oversigt over de bestilte Produkter.

4.2 Ved en hver returnering af vare betaler kunden for tilbagelevering. Kunden oplyser Z-water.dk at varer ønskers returneret, hvorefter Z-water.dk fremsender retur pakkelabel som skal bruges til returnering. Kunden debiteres for returnerings fragten.

5. Pris og betaling

5.1 Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på Z-water.dk s hjemmeside og i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Z-water.dk.

5.2 Alle priser på Produkterne angives i danske kroner inkl. moms, told, skatter og andre afgifter, men ekskl. evt. fragt.

5.3 Er et Produkt omfattet af en af Z-water.dk prislister, følger prisen den gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Z-water.dk bekræfter Kundens ordre, medmindre andet er skriftligt aftalt. Uanset der på leveringstidspunktet måtte være udgivet en prisliste med en lavere pris er Kunden forpligtet til at betale den aftalte pris i henhold til den da gældende prisliste.

5.4 Såfremt prisen på et Produkt ændres som følge af omstændigheder, som er uden for Z-water.dk kontrol f.eks. ændringer i indkøbspris, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter og afgifter mv., kan Z-water.dk ændre den til Kunden tilbudte og/eller aftale pris for at kompensere for den konstaterede meromkostning, herunder finansieringsomkostning og -risiko.

5.5 Betaling (Erhverv) skal ske senest 8 dage efter levering af Produktet, medmindre andet er angivet på fakturaen. Ved betaling efter Forfaldsdagen, skal Kunden betale morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. Ved handel med Privatkunder betales der med kreditkort eller anden 3. partsbetaling, betaling trækkes ved afsendelse af ordren fra Z-waters lager.

5.6 Z-water.dk kan kræve forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse afhængig af ordrens karakter.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Z-water.dk beholder ejendomsretten til leverede Produkter, indtil Kunden har betalt hele købesummen inklusive leveringsomkostninger og eventuelle renter og omkostninger.

7. Levering og annullation

7.1 Vi leverer i hele Danmark. Forsendelsen sendes med Postnord- Forsendelser til udlandet pålægges fragt ifølge Post Nords aktuelle priser. Før vi sender pakken vil vi oplyse om forsendelsesprisen og bede dig om at gå ind på vores hjemmeside og betale, inden afsendelse.
7.2 Såfremt leveringstidspunktet ikke fremgår af ordrebekræftelsen, aftales leveringstidspunktet mellem Z-water og Kunden. Z-water kan angive en forventet leveringsdag. Medmindre en længere frist er aftalt vil levering senest 20 dage efter forventet leveringsdag være rettidig, med forbehold for yderligere forlængelse i henhold til punkt 9.7.

7.3 Z-water.dk har ret til at levere før det aftalte leveringstidspunkt, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

7.4 Såfremt Z-water.dk på grund af force majeure som nævnt i punkt 9.7 er berettiget til at udskyde leveringstiden, og sådan udskydelse vedvarer i mindst 30 dage, er Z-water.dk berettiget til – men ikke forpligtet til – at annullere den ordre, der er ramt af force majeure omstændigheden uden noget erstatningsansvar over for Kunden.

8. Produktinformation

8.1 Z-water.dk har den nødvendige lovpligtige dokumentation i form af leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) og tekniske datablade tilgængelig på Z-water.dk hjemmeside. Anden produktinformation og oplysninger om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende, medmindre Z-water.dk udtrykkeligt henviser hertil. Z-water.dk forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i enhver produktspecifikation, hvis det er krævet af myndighederne eller kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

8.2 Såfremt en leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsblad) og/eller teknisk datablad endnu ikke er blevet gjort online tilgængeligt på Z-water.dk hjemmeside, kan Kunden rekvirere det ved at kontakte Z-water.dk herom.

8.3 Z-water.dk er ikke ansvarlig for produktinformation, produkttest mv. fra og/eller foretaget af leverandører eller tredjemand.

9. Ansvar og fristforlængelse

9.1 For krav, der vedrører Z-water.dk opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler for direkte tab med begrænsningerne angivet i pkt. 9.2-9.7:

9.2 Kunden har det fulde ansvar for, at Produkterne kan opfylde det formål, som Kunden har tiltænkt.

9.3 Enhver forandring eller indgreb, som Kunden foretager i det leverede Produkt, fratager Z-water.dk for ethvert ansvar.

9.4 Z-water.dk ansvar over for Kunden kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

9.5 Z-water.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab/følgeskader hos Kunden eller Kundens kunder eller andre brugere af Z-water.dk produkter.

9.6 Z-water.dk er ikke ansvarlig for forsinkelser, der følger af forsinkelse hos Z-water.dk samarbejdspartnere, herunder leverandører og transportvirksomheder, også selv om årsagen dertil ikke kan karakteriseres som force majeure for den pågældende virksomhed.

9.7 Z-water.dk er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Z-water.dk ansvarsfrihed består, så længe force majeure består, og leveringstiden for produktet udskydes med en tilsvarende periode. Som force majeure anses forhold, der er uden for Z-water.dk kontrol og som Z-water.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturfor- hold, krig, terror, brand, hærværk, nedsat transporthastighed, lovlige og ulovlige arbejdsstridigheder, epidemier samt konfiskation af varer og andre indgreb i produktion, oplagring, salg og transport til varetagelse af sundhedsinteresser.

9.8 Z-water.dk er ikke ansvarlig for egenskaber ved varer oplyst eller tilsikret af Z-water.dk. leverandører, tidligere produktionsled eller anden tredjemand og videregivet af Z-water.dk , medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

 

10. Reklamation og Fortrydelsesret.

10.1 Ved modtagelse af Produktet skal Kunden straks foretage en undersøgelse af de modtagne Produkter. Såfremt Kunden i forbindelse med sin undersøgelsen opdager mangler ved et Produkt, herunder udeblevne Produkter, skal Kunden straks give skriftligt meddelelse herom til Z-water.dk idet manglerne ellers ikke kan gøres gældende overfor Z-water.dk. Fyldestgørende informationer bedes følge pakken – Navn, eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv. Reklamation skal indenfor 7 arbejdsdage.

10.2 Z-water.dk tager kun leverede Produkter retur efter forudgående skriftlig aftale. Det er en betingelse for kreditering af returnerede produkter, at de er kurante, i ubeskadiget stand og i original emballage.

10.3 Z-water.dk yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb

11. Personoplysninger

11.1 Ved køb på Z-water.dk´s webshop behandler Z-water.dk en række personoplysninger om Kunden eller Kundens medarbejdere. Disse er: navn, e-mail, telefonnummer, arbejdsadresse, leveringsadresse samt betalings- og bestillingsoplysninger.

11.2 Kunden kan til enhver tid kontakte Z-water.dk, såfremt Kunden ønsker oplysning om hvilke data, som behandles, hvis data ønskes slettet eller korrigeret, eller hvis behandlingen ønskes begrænset.

11.3 Z-water.dk opbevarer ikke Kundens personoplysninger i længere tid, end hvad der efter omstændighederne og i henhold til persondataloven er nødvendigt.

11.4 Z-water.dk behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning samt tilhørende bekendtgørelser.

12. Transport af rettigheder og forpligtelser

12.1 Z-water.dk er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til en aftale med Kunden til tredjemand uden Kundens samtykke.

13. Tvister

13.1 Enhver tvist vedrørende Betingelserne eller aftaler relateret hertil skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Roskilde.